Algemene voorwaarden voor levering van producten door de Bloemenkas in Eindhoven en omstreken.


1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en De Bloemenkas ("De Bloemenkas") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Bloemenkas uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en De Bloemenkas.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen De Bloemenkas en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van De Bloemenkas accepteert middels het volledig en correct invullen van het door De Bloemenkas beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 De Bloemenkas behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden producten te wijzigen.
3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door De Bloemenkas aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Facturen worden door De Bloemenkas uitsluitend elektronisch aangeboden.

5 Beƫindiging contract
5.1 Het contract loopt automatisch af na 4 leveringen.

6 Levering, levertijd en uitvoering
6.1 Wij bezorgen alleen in Eindhoven en omstreken (Nuenen, Geldrop, Helmond, Mierlo, Best, Son en Breugel)
6.2 Levering geschiedt op de aangegeven datum ingevuld bij de bestelling.
6.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door De Bloemenkas aangegeven dagen. Niet op zondagen en feestdagen.
6.4 De Bloemenkas bezorgt 4 maal op het adres dat u in uw klantenaccount op onze webshop als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging dient uiterlijk 2 dagen van te voren telefonisch (040-2811853) of per email (bestelling@debloemenkas.nl) doorgegeven te worden.
6.5 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
6.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
6.7 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

7 Herroeping
7.1 Producten van De Bloemenkas die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

8 Gegevensbescherming
8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid
9.1 De Bloemenkas garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door De Bloemenkas verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 De Bloemenkas garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen
10.1 De Bloemenkas behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 Ontbinding
11.1 Op alle verbintenissen tussen De Bloemenkas en de Besteller is Nederlands recht van toepassing. 12 Geschillen en toepasselijk recht 12.1 Op alle verbintenissen tussen De Bloemenkas en de Besteller is Nederlands recht van toepassing. 12.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen De Bloemenkas en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen./p>